Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS Lider Dębogórze za rok 2016

Na podstawie rozdziału 4§17pkt 3 Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze, Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 07.06.2017 r., na godz. 18:30 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze.

Obrady odbędą się w Szkole Podstawowej w Dębogórzu. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 07.06.2017 r., na godz. 18:45, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków, mających czynne i bierne prawo wyborcze (miejsce obrad jak wyżej).

Wejście od sali gimnastycznej (sala nr 17)

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad przez Prezesa UKS-u.
2.Wybór przewodniczącego obrad.
3.Wskazanie protokolanta.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Sprawozdanie Zarządu UKS-u za rok 2016
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy różne
10. Zakończenie obrad.