Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UKS Lider Dębogórze

Na podstawie rozdziału 4§17pkt 4a Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze, Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 19.06.2017 r., na godz. 18:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze. Obrady odbędą się w Szkole Podstawowej w Dębogórzu w sali nr 17. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 19.06.2017 r., na godz. 18:15, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków, mających czynne i bierne prawo wyborcze (miejsce obrad jak wyżej). Wejście od sali gimnastycznej (sala nr 17)

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad przez Prezesa UKS-u.
2.Wybór przewodniczącego obrad.
3.Wskazanie protokolanta.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Sprawozdanie Finansowe z poprawkami za rok 2016
7. Poddanie pod głosowanie wolnych wniosków złożonych na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 07.06.2017 r. 8.Wolne wnioski.
9. Sprawy różne
10. Zakończenie obrad. 

Po zebraniu ok. godz. 19:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu na obóz sportowy, który odbędzie się w Mikoszewie w dniach 07-14. 08.2017 r. 

w imieniu Zarządu UKS Lider Dębogórze 

Prezes - Mariusz Wiński